Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola

Przyprowadzanie dziecka

Dziecko do przedszkola może odprowadzić tylko osoba dorosła. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podpisania obecności dziecka na liście, umieszczonej przy każdej klasie (kto i o której godzinie przyprowadził dziecko do przedszkola).

Odbiór dziecka z przedszkola

Dzieci mogą być odbierane z przedszkola pomiędzy godziną 3:00 pm. a 6:00 pm. Jeśli dziecko musi być odebrane wcześniej, rodzic lub opiekun dziecka musi to uczynić przed godziną 12.30pm. Tylko w nagłych wypadkach lub w krytycznych sytuacjach dziecko może zostać odebrane z przedszkola pomiędzy godziną 12:30 pm. a 3:00 pm, należy jednak powiadomić o tym wcześniej nauczycieli w klasie.

Po opuszczeniu klasy, dziecko jest pod opieką rodziców. Dziecko nie może przebywać w szatni bez opieki dorosłego. Rodzice powinni upewnić się, że ich dzieci nie próbują zabrać do domu rzeczy, które do nich nie należą.

Dodatkowe osoby, upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola mogą być dopisane lub skreślone z listy autoryzowanych osób, tylko w formie pisemnej.
Osoby dodatkowe odbierające pierwszy raz dziecko muszą pokazać swoje ID, w celu ustalenia ich tożsamości. 
Rodzice zobowiązani są zgłosić wcześniej do nauczyciela lub dyrektora, gdy ktoś inny niż rodzic będzie odbierał dziecko.

Rozmowa telefoniczna z rodzicem nie upoważnienia do wydania dziecka osobie niezapisanej w formularzu autoryzowanych osób.